Archive for ઓક્ટોબર, 2008

પુષ્પ અને પાંદડીની ઢીંગલીઓ

આ કલાકાર વિશે ની માહીતિ મળે તો આપવા વિનંતી

ઓક્ટોબર 24, 2008 at 6:28 એ એમ (am) Leave a comment

આરોગ્ય વર્ધક પીસ્તા-બીના ત્રિવેદી

રોજીંદા આહારમાંથી  પણ ના મળતાં પોષક તત્ત્વો  પીસ્તામાં રહેલા છે. તેને જો યોગ્ય રીતે રાખવામાં આવે તો તે લાંબા સમય સુધી તાજાં રહે છે.

આ પીસ્તામાં સેચ્યુરેટેડ-ફેટ ઓછી છે. તે કોલસ્ટરોલ મુક્ત છે અને ઓલીવ ઓઈલમાંથી મળતી હૃદયને હિતકારી એવી મોનો અનસેચ્યુરેટેડ ફેટ ધરાવે છે. સંશોધનો દર્શાવે છે કે મધ્યમ પ્રકારનું નિયંત્રિત ડાયેટ લેનારાં જો તેમનાં આહારમાં પીસ્તાનો સમાવેશ કરે તો તેઓ તેમનું સ્વાસ્થ્ય સારી રીતે સાચવી શકે છે. સારું પોષણ અને સારો સ્વાદ ધરાવતાં આ પીસ્તા નાસ્તા તરીકે વાનગીમાં સ્વાદ ઉમેરવા, શોભા વધારવા અને શક્તિ આપવામાં ખૂબ ઉપયોગી છે. જોકે એક વાતનું ધ્યાન રાખવું જરૃરી છે કે વિવિધ પ્રકારનો આહાર યોગ્ય પ્રમાણમાં ખાવામાં આવે તો જ સ્વાસ્થ્યને સારું રાખી શકાય છે. સાથે કસરત કરવાથી ઘણો ફાયદો થાય છે.

*           ત્રીસ ગ્રામ જેટલાં પીસ્તામાં સુડતાલીસ નંગ હોય છે. આટલાં વજનમાં આટલી  સંખ્યા બીજા કોઈ સૂકા મેવામાં જોવાં મળતી નથી. ત્રીસ ગ્રામ પીસ્તાનો એક સમયનો નાસ્તો  ખાઈ શકાય.

*           પીસ્તામાં આટલાં પ્રમાણમાંથી અડધા કપ જેટલી  બ્રોકોલી કે પાલખ કરતાં પણ વધુ રેસા મળે છે.

*           પીસ્તામાં રહેલું ફાઈટોસ્ટરોલનામનું તત્વ રક્તમાં કોલેસ્ટરોલનું પ્રમાણ ઘટાડે છે અને કેટલાક પ્રકારનાં કેન્સરથી રક્ષણ આપે છે.

*           અડધો કપ ભાતમાં રહેલું થિયામીન પીસ્તાનાં એક આહારમાંથી મળી રહે છે.

*           સો ગ્રામ ડુક્કરનાં માંસ કે મરઘીનાં માંસમાંથી મળતું વિટામિન બી-૬ ત્રીસ ગ્રામ પીસ્તામાંથી મળી રહે છે.

*           મોટી સાઈઝનાં અડધા કેળામાં રહેલું પોટેશ્યમ પીસ્તાનાં એક આહારમાંથી મળી રહે છે.

શાકાહારી ખોરાકમાં પીસ્તા ઉચ્ચ કક્ષાનું પ્રોટીન સારી માત્રામાં ધરાવે છે. તેમાં રહેલું ‘અર્જનાઈનનામનું એમીનો-એસીડ રક્તપ્રવાહને ઉત્તેજન આપે છે અને ધમનીઓને સ્થિતિ સ્થાપક રાખવામાં મદદ કરે છે. આથી પીસ્તાને ખાવા માટે હાથવગા રાખો અને જ્યારે નાસ્તો કરવાની ઈચ્છા થાય ત્યારે તેનો ઉપયોગ કરો.

 Courtsey:  http://binatrivedi.wordpress.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

ઓક્ટોબર 23, 2008 at 1:24 પી એમ(pm) Leave a comment

39 Tips for Better Life-E mail Courtsey -VMBhode

 
1.  Take a 10-30 minutes walk every day. And while you walk, smile.
2.  Sit in silence for at least 10 minutes each day.
3.  Sleep for at least 7 hours.
4.  Live with the 3 E’s — Energy, Enthusiasm, and Empathy.
5.  Play more games.
6.  Read more books than you did last year.
7.  Make time to practice meditation, yoga, and prayer. They provide us with daily fuel for our busy lives.
8.  Spend time with people over the age of 70 & under the age of 6.
9.  Dream more while you are awake.
10. Eat more foods that grow on trees and plants and eat less food that is manufactured in plants.
11. Drink plenty of water.
12. Try to make at least three people smile each day.
13. Don’t waste your precious energy on gossip.
14. Forget issues of the past.  Don’t remind your partner with his / her mistakes of the past. That will ruin your present happiness.
15. Don’t have negative thoughts or things you cannot control.  Instead invest your energy in the positive present moment.
16. Realize that life is a school and you are here to learn. Problems are simply part of the curriculum that appear and fade away like algebra class but the lessons you learn will last a lifetime.
17. Eat breakfast like a king, lunch like a prince and dinner like a beggar.
18. Smile and laugh more.
19. Life is too short to waste time hating anyone. Don’t hate others.
20. Don’t take yourself so seriously. No one else does.
21. You don’t have to win every argument. Agree to disagree.
22. Make peace with your past so it won’t spoil the present.
23. Don’t compare your life to others’. You have no idea what their journey is all about.  Don’t compare your partner with others’.
24. No one is in charge of your happiness except you.
25. Forgive every one for every thing.
26. What other people think of you is none of your business.
27. GOD heals everything.
28. However good or bad a situation is — it will change.
29. Your job won’t take care of you when you are sick.  Friends will. Stay in touch. . .
30. Get rid of anything that isn’t useful, beautiful or joyful.
31. Envy is a waste of time. You already have all you need.
32. The best is yet to come.
33. No matter how you feel, get up, dress up and show up.
34. Do the right thing !
35. Call your family often.
36. Your Inner most is always happy.  So, be happy.
37. Each day give something good to others.
38.  Don’t over do.  Keep your limits.
39. When you awake alive in the morning, thank GOD for it.

 
 TAKE CARE…… LOVE YOURSELF……..

ઓક્ટોબર 20, 2008 at 1:44 એ એમ (am) Leave a comment

25 Reasons Why You Should Start Drinking Green tea……..

Green tea has increasingly become a very popular drink worldwide because of its immensely powerful health benefits. It is extraordinarily amazing what green tea can do for your health. And if you’re not drinking 3 to 4 cups of green tea today, you’re definitely NOT doing your health a big favor.

Here Are The 25 Reasons Why You Should Start Drinking Green Tea Right Now:

1. Green Tea and Cancer

Green tea helps reduce the risk of cancer.
The antioxidant in green tea is 100 times more effective than vitamin C and 25 times better than vitamin E.
This helps your body at protecting cells from damage believed to be linked to cancer.
2. Green Tea and Heart Disease

Green tea helps prevent heart disease and stroke by lowering the level of cholesterol.
Even after the heart attack, it prevents cell deaths and speeds up the recovery of heart cells.
3. Green Tea and Anti-Aging

Green tea contains antioxidant known as polyphenols which fight against free radicals.
What this means it helps you fight against aging and promotes longevity.

4. Green Tea and Weight Loss

Green tea helps with your body weight loss. Green tea burns fat and boosts your metabolism rate naturally.
It can help you burn up to 70 calories in just one day.
That translates to 7 pounds in one year.
5. Green Tea and Skin

Antioxidant in green tea protects the skin from the harmful effects of free radicals, which cause wrinkling and skin aging.
Green tea also helps fight against skin cancer.
6. Green Tea and Arthritis

Green tea can help prevent and reduce the risk of rheumatoid arthritis.
Green tea has benefit for your health as it protects the cartilage by blocking the enzyme that destroys cartilage.
7. Green Tea and Bones

The very key to this is high fluoride content found in green tea.
It helps keep your bones strong.
If you drink green tea every day, this will help you preserve your bone density.

8. Green Tea and Cholesterol

Green tea can help lower cholesterol level.
It also improves the ratio of good cholesterol to bad cholesterol, by reducing bad cholesterol level.
9. Green Tea and Obesity

Green tea prevents obesity by stopping the movement of glucose in fat cells.
If you are on a healthy diet, exercise regularly and drink green tea, it is unlikely you’ll be obese.

10. Green Tea and Diabetes

Green tea improves lipid and glucose metabolisms, prevents sharp increases in blood sugar level, and balances your metabolism rate.
11. Green Tea and Alzheimer’s

Green tea helps boost your memory.
And although there’s no cure for Alzheimer’s, it helps slow the process of reduced acetylcholine in the brain, which leads to Alzheimer’s.

12. Green Tea and Parkinson’s

Antioxidants in green tea helps prevent against cell damage in the brain, which could cause Parkinson’s. People drinking green tea also are less likely to progress with Parkinson’s.

13. Green Tea and Liver Disease

Green tea helps prevent transplant failure in people with liver failure. Researches showed that green tea destroys harmful free radicals in fatty livers.
14. Green Tea and High Blood Pressure

Green tea helps prevent high blood pressure.
Drinking green tea helps keep your blood pressure down by repressing angiotensin, which leads to high blood pressure.
15. Green Tea and Food Poisoning

Catechin found in green tea can kill bacteria which causes food poisoning and kills the toxins produced by those bacteria.

16. Green Tea and Blood Sugar

Blood sugar tends to increase with age, but polyphenols and polysaccharides in green tea help lower your blood sugar level.
17. Green Tea and Immunity

Polyphenols and flavenoids found in green tea help boost your immune system, making your health stronger in fighting against infections.

18. Green Tea and Cold and Flu

Green tea prevents you from getting a cold or flu.
Vitamin C in green tea helps you treat the flu and the common cold.

19. Green Tea and Asthma

Theophylline in green tea relaxes the muscles which support the bronchial tubes, reducing the severity of asthma.

20. Green Tea and Ear Infection

Green tea helps with ear infection problem.
For natural ear cleaning, soak a cotton ball in green tea and clean the infected ear.

21. Green Tea and Herpes

Green tea increases the effectiveness of topical interferon treatment of herpes.
First green tea compress is applied, and then let the skin dry before the interferon treatment.

22. Green Tea and Tooth Decay

Green tea destroys bacteria and viruses that cause many dental diseases.
It also slows the growth of bacteria which leads to bad breath.
23. Green Tea and Stress

L-theanine, which is a kind of amino acids in green tea, can help relieve stress and anxiety.

24. Green Tea and Allergies

EGCG found in green tea relieves allergies.
So, if you have allergies, you should really consider drinking green tea.
25. Green Tea and HIV

Scientists in Japan have found that EGCG (Epigallocatechin Gallate) in green tea can stop HIV from binding to healthy immune cells.
What this means is that green tea can help stop the HIV virus from spreading.

ઓક્ટોબર 17, 2008 at 11:09 એ એમ (am) Leave a comment

Don’t give up…..

 

One day I decided to quit…
I quit my job, my relationship, my spirituality…. I wanted to quit my life.
I went to the woods to have one last talk with God.
‘God’, I asked, ‘Can you give me one good reason not to quit?’
His answer surprised me…
‘Look around’, He said. ‘Do you see the fern and the bamboo?’
‘Yes’, I replied.
‘When I planted the fern and the bamboo seeds, I took very good care of them.
I gave them light.
I gave them water.
The fern quickly grew from the earth.
Its brilliant green covered the floor.
Yet nothing came from the bamboo seed. But I did not quit on the bamboo.
In the second year the Fern grew more vibrant and plentiful.
And again, nothing came from the bamboo seed. But I did not quit on the
bamboo. He said.
‘In year three there was still nothing from the bamboo seed.
But I would not quit.
In year four, again, there was nothing from the bamboo seed. I would
not quit.’ He said.
‘Then in the fifth year a tiny sprout emerged from the earth. Compared
to the fern it was seemingly small and insignificant…But just 6
months later the bamboo rose to over 100 feet tall.
It had spent the five years growing roots. Those roots made it strong and
gave it what it needed to survive.
I would not give any of my creations a challenge it could not handle.’
He asked me. ‘Did you know, my child, that all this time you have been
struggling, you have actually been growing roots’.
‘I would not quit on the bamboo.
I will never quit on you.’
‘Don’t compare yourself to others.’
He said.
‘The bamboo had a different Purpose than the fern.
Yet they both make the forest beautiful.’
‘Your time will come’, God said to me.
‘You will rise high’
‘How high should I rise?’
I asked.
‘How high will the bamboo rise?’ He asked in return.
‘As high as it can?’ I questioned.
‘Yes.’ He said, ‘Give me glory by rising as high as you can.’
I left the forest and brought back this story.
I hope these words can help you see that God will never give up on you.
Never, Never, Never Give up.
For this Prayer is not an option but an opportunity.
Don’t tell God how big the problem is,
tell the problem how Great God is!

Heavens door open this morning, God asked me….
‘My CHILD, what can I do for you?’
And I said, ‘Daddy, please protect and bless the one reading this message.’
God smiled and answered, ‘Request granted.’

ઓક્ટોબર 13, 2008 at 5:25 પી એમ(pm) Leave a comment

Take note…don’t always sleep late!! Email Coursey V M Bhonde

 
Good rest and sound sleep is very Important… if u don’t sleep well, The toxic in your body will accumulate..Affecting your health and your mood…
 
 
 The main causes of liver damage are:
1. Sleeping too late and waking up too late are the main cause.
2. Not urinating in the morning.
3. Too much eating.
4. Skipping breakfast.
5. Consuming too much medication.
6. Consuming too much preservatives, additives, food coloring, and artificial sweetener.
7. Consuming unhealthy cooking oil. As much as possible reduce cooking oil use when frying, which includes even the best cooking oils like olive oil. Do not consume fried foods when you are tired, except if the body is very fit.
8. Consuming overly done foods also add to the burden of liver. Veggies should be eaten raw or cooked 3-5 parts. Fried veggies should be finished in one sitting, do not store.

We just have to adopt a good daily lifestyle and eating habits. Maintaining good eating habits and time condition are very important for our body to absorb and get rid of unnecessary chemicals according to ‘schedule.’ Because:
Evening at 9 – 11pm : is the time for eliminating unnecessary/ toxic chemicals (de-toxification) from the antibody system (lymph nodes). This time duration should be spent by relaxing or listening to music. If during this time a housewife is still in an unrelaxed state such as washing the dishes or monitoring children doing their homework, this will have a negative impact on her health.

Evening at 11pm – 1am : The de-toxification process in the liver, and ideally should be done in a deep sleep state.

 Early morning 1 – 3am : de-toxification process in the gall, also ideally done in a deep sleep state.

 Early morning 3 – 5am : de-toxification in the lungs. Therefore there will sometimes be a severe cough for cough sufferers during this time. Since the de-toxification process had reached the respiratory tract, there is no need to take cough medicine so as not to interfere with toxin removal process

.Morning 5 – 7am : de-toxification in the colon, you should empty your bowel.
Morning 7 – 9am : Absorption of nutrients in the small intestine, you should be having breakfast at this time. Breakfast should be earlier, before 6:30am, for those who are sick. Breakfast before 7:30am is very beneficial to those wanting to stay fit. Those who always skip breakfast, they should change their habits, and it is still better to eat breakfast late until 9 -10am rather than no meal at all. Sleeping so late and waking up too late will disrupt the process of removing unnecessary chemicals. Aside from that, midnight to 4am is the time when the bone marrow produces blood.

Therefore, have a good sleep and don’t sleep late.

ઓક્ટોબર 12, 2008 at 11:32 પી એમ(pm) Leave a comment

Cancer Update from Johns Hopkins- Email Courtsey V.M.Bhonde

AFTER YEARS OF TELLING PEOPLE CHEMOTHERAPY IS THE ONLY WAY TO TRY AND ELIMINATE CANCER,  JOHNS HOPKINS IS FINALLY STARTING TO TELL YOU THERE IS AN ALTERNATIVE WAY.    

 

Cancer Update from Johns Hopkins:

 

 

1. Every person has cancer cells in the body. These cancer cells do not show up in the standard tests until they have multiplied to a few

billion. When doctors tell cancer patients that there are no more cancer cells in their bodies after treatment, it just means the tests are

unable to detect the cancer cells because they have not reached the detectable size.

 

2. Cancer cells occur between 6 to more than 10 times in a person’s lifetime.

 

3. When the person’s immune system is strong the cancer cells will be destroyed and prevented from multiplying and forming tumours. (વધુ…)

ઓક્ટોબર 3, 2008 at 3:20 પી એમ(pm) Leave a comment

Older Posts


Email

નિવૃત્તિની પ્રવ્રુત્તિ પુસ્તક મેળવવાનું સ્થાન

nivrutti_final12 ૧. "નિવૃત્તિનિ પ્રવૃતિ"પ્રસિધ્ધ થઇ ગઇ છે

reviews are on
http://vijayshah.wordpress.com/2009/12/30/nivruttini-pravruti-pustak-svarup/
Book ID 67718

www.authorhouse.com

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 51 other followers

Blog Stats

  • 59,762 hits

Top Clicks

  • નથી
ઓક્ટોબર 2008
સોમ મંગળ બુધ ગુરુ F શનિ રવિ
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

સંગ્રહ