Archive for ફેબ્રુવારી, 2010

છેલ્લી એક તક આપી દે…E mail-VM Bhonde

રોજના જેવી જ એ સવાર હતી. મારે ઓફીસે જવાનું હતું. આંગણામાં પડેલું છાપું ઉઠાવી મેં પહેલા અને છેલ્લા પાના પરના અગત્યના સમાચાર પર નજર નાંખી. છેલ્લા પાના પર મારી તસ્વીર જોઈ હું ચોંકી ઉઠ્યો. એ મારા અવસાનના સમાચાર હતા! મને એકદમ આઘાત લાગ્યો. ‘હા! કાલે રાતે સુતો હતો, ત્યારે છાતીમાં થોડુંક દુખતું હતું ખરું. પણ પછી તો હું ઘસઘસાટ ઉંઘી ગયો હતો ને?‘  

હું ઘડીયાળ તરફ નજર કરું છું. ‘અરે! દસ વાગી ગયા છે? મારી ચા ક્યાં છે? અરે! મારે ઓફીસ જવાનું કેટલું મોડું થઈ ગયું છે? મારો બોસ મારી ઉપર ખીજાશે. બધાં ક્યાં જતા રહ્યાં? મારા આ રુમની બહાર બધા કેમ ભેગા થયા લાગે છે?’‘ અરે ! આટલા બધા લોકો? ચોક્કસ  કાંઈક ગરબડ લાગે છે. અરે! કોઈક રડી રહ્યા છે. બીજા ચુપચાપ ઉભા છે.’

‘ અરે! આ શું? મારું શરીર તો ફર્શ પર પડેલું છે. અરે! બધા સાંભળો હું તો અહીં  છું, એ શરીરમાં નથી.’

‘ક્યાં કોઈ મને સાંભળે છે! અલ્યાઓ! ‘હું મુઓ નથી, જુઓ આ રહ્યો.’ મેં કરાંઝીને રાડ પાડી. પણ કોઈએ કશું સાંભળ્યું જ નહીં. કોઈને મારામાં રસ હોય તેમ ન લાગ્યું. બધા નીશ્ચેતન પડેલા મારા શરીર તરફ શોકથી જોઈ રહ્યા હતા. હું ફરી મારા સુવાના ઓરડામાં ગયો. મેં મારી જાતને પુછ્યું, ‘શું હું ખરેખર મરી ગયો છું?અરે! મારી પત્ની, મારું બાળક, મારાં મા બાપ, મારા મિત્રો – બધાં ક્યાં છે?’  બાજુના ઓરડામાં ગયો, બધા ત્યા રડી રહ્યાં હતાં; એકમેકને આશ્વાસન આપી રહ્યાં હતાં.

 મારી પત્ની સૌથી વધારે આક્રંદ કરી રહી હતી. તેને સૌથી વધારે દુખ થતું હોય તેમ જણાતું હતું.  મારા નાનકડા પુત્રને આ શું થઈ રહ્યું છે, તેની કાંઈ સમજણ પડતી હોય તેમ ન લાગ્યું. પણ તેની મા રડી રહી હતી, એટલે તે પણ રડતો હોય તેમ લાગ્યું. (વધુ…)

ફેબ્રુવારી 27, 2010 at 6:12 એ એમ (am) Leave a comment

Facts You Didn’t Know About Your Body-email by MJ Kapadia

 

   Our body is capable of producing aspirin
        Eating fruits and vegetables may help the human body make its own aspirin. Findings from the Journal of Agriculture and Food Chemistry indicate that study participants who received benzoic acid, a natural substance in fruits and vegetables, could make their own salicylic acid, the key component that gives aspirin its anti-inflammatory and pain-relieving properties.

        Taking a nap at work is good for your boss
        A 20-minute nap can improve your overall alertness, boost your mood, and increase productivity. William Anthony, co-author of The Art of Napping at Work (Larson Publications, 1999), says the post-nap boost can last for several hours. In addition, your heart may reap benefits from napping. In a six-year study of Greek adults, researchers found that that men who took naps at least three times a week had a 37 percent lower risk of heart-related death.

        Every person has a unique tongue print
        Just like fingerprints. The tongue is a unique organ in that it can be stuck out of mouth for inspection, and yet it is otherwise well protected in the mouth and is difficult to forge. The tongue also presents both geometric shape information and physiological texture information which are potentially useful in identity verification applications.

        White skin has evolved over time
        It seems we were all black ones (consistent with evolutionary fact of first humans in Africa). White skin was a result of humans moving away from the equator. Also all skin, without coloring, would appear creamy white. Near-surface blood vessels add a blush of red. A yellow pigment also tints the canvas. Lastly, sepia-toned melanin, created in response to ultraviolet rays, appears black in large amounts. These four hues mix in different proportions to create the skin colors of all the peoples of Earth..
        The foot is home to the body’s thickest area of skin
        The skin on the palms and the soles of the feet is 4 mm thick and the thickest skin in the body, the heel portions of the feet being the thickest portions. It’s also got the most sweat glands than in any other area.
        The appendix isn’t as useless as you think
        Long denigrated as vestigial or useless, the appendix actually has a reason to be – as a “safe house” for the beneficial bacteria living in the human gut. The beneficial bacteria in the appendix that aid digestion can ride out a bout of diarrhea that completely evacuates the intestines and emerge afterwards to repopulate the gut.

        The body is taller in the morning than in the evening
        The body is taller in the morning than in the evening. You might want to schedule that basketball game for first thing in the morning.. That’s because our bodies are on average about half an inch taller in the morning, thanks to excess fluid between our discs, which is replenished while we sleep. As the day goes on, and our bodies undergo the strain of standing, the discs get compressed and the fluid seeps out, so the body loses that small bit of extra height..
        Humans glow in the dark
        It was revealed by ultra-sensitive cameras that our bodies emit tiny amounts of light that are too weak for the human eye to detect. Amazing pictures of “glittering” human bodies were released by Japanese scientists who have captured the first ever images of human “bioluminescence” . Although it has been known for many years that all living creatures produce a small amount of light as a result of chemical reactions within their cells, this is the first time light produced by humans has been captured on camera. Strangely, the areas that produced the brightest light did not correspond with the brightest areas on thermal images of the volunteers’ bodies.
        The stomach produces a new lining every 3 days to avoid digesting itself with its own acids
        There’s one dangerous liquid no airport security can confiscate from you: It’s in your gut. Your stomach cells secrete hydrochloric acid, a corrosive compound used to treat metals in the industrial world. It can pickle steel, but mucous lining the stomach wall keeps this poisonous liquid safely in the digestive system, breaking down your lunch but not your own stomach.
        Body position affects your memory
        Can’t remember your anniversary, hubby? Try getting down on one knee. Memories are highly embodied in our senses. A scent or sound may evoke a distant episode from one’s childhood. The connections can be obvious (a bicycle bell makes you remember your old paper route) or inscrutable. A recent study helps decipher some of this embodiment. An article in the January 2007 issue of Cognition reports that episodes from your past are remembered faster and better while in a body position similar to the pose struck during the event.
        Big brains cause cramped mouths
        Evolution isn’t perfect. If it were, we might have wings instead of wisdom teeth. Sometimes useless features stick around in a species simply because they’re not doing much harm. But wisdom teeth weren’t always a cash crop for oral surgeons. Long ago, they served as a useful third set of meat-mashing molars. But as our brains grew our jawbone structure changed, leaving us with expensively overcrowded mouths.
        The average person expels flatulence 14 times each day
        Even if you’d like to think you’re too dignified to pass gas, the reality is that almost everyone will at least a few times a day.. Digestion causes the body to release gases which can be painful if trapped in the abdomen and not released.

ફેબ્રુવારી 17, 2010 at 2:00 પી એમ(pm) Leave a comment

*Question ? *-Email-V M Bhonde

 A consultant was teaching one day a leadership course for a large  healthcare company at the Oakland Convention Center. There were about  thousand managers and union leaders in the room. One woman sitting near the  front, was given a microphone and she got up to speak to the consultant and  to the entire room. It takes a lot of courage to speak in front of the  thousand leaders – including top executives,  so the consultant was curious  to hear what she was about to say.

 ” I have read many of the things that you have written and have been  to your courses a couple of times before,” she said to the consultant. “There  is one thing that you have always left out in your teaching that I believe  you should add.” The consultant leaned forward with interest to learn what  he had been leaving out for all these years.

 The lady continued. “You always talk about the value of asking direct  questions like – ‘How can I be a better manager?’ ”

 Or asking co-workers, ‘How can I be a better team player?’

 Or asking customers, ‘How can I be a better supplier?’

 And even asking partners or children, ‘How can I be a better partner or  better parent?’

 However, the one thing that you have always left out that you should start  teaching everyone is for the children to ask to their parents, ‘How can I be  a better daughter or a better son?’

 She went on with her personal story.

 “After my last course with you, as you had suggested I asked my daughter,  ‘What can I do to be a better mother?’ We had a wonderful discussion. Then I  thought, why not call my mother? I called and asked her, ‘What can I do to  be a better daughter?’

 My mom said, “Now that your dad is dead, I live all alone. Everyday I walk  up that long drive to go to the mailbox. Almost everyday there is nothing in  it. This makes me feel very lonely. It would mean so much to me if you were  to send me some cards, or pictures, or notes.’

 After our talk, I started sending cards, pictures, and notes to my mother so when she walked to the mailbox there would be something there. What did  that cost me? *Nothing*. What did that mean to my mother? *Everything.*

 She addressed the consultant, ‘Please teach the people you meet to ask  their parents, ‘What can I do to be a better daughter or son?’ ‘

 Since that day the consultant has included her story in almost every class  that he has conducted for the past year.

 Three good reasons for asking this question:

 1) It is good for the children. Even if the parents say, “There is nothing  you can do to be a better son or daughter.” – The parents would be happy  that their children cared enough to ask.

 2) It is good for the children. The number one regret that children have  when their parents pass away: “Why didn’t I/we let them know how much I/we  appreciated all that the parents did for them?”

 3) It is good for the children. If the children have their own children,  then they would notice this approach and – conversation their parents are  having with their grandparents, and so they would probably try and follow  the same.

ફેબ્રુવારી 14, 2010 at 9:25 પી એમ(pm) Leave a comment

Mistakes and Mistakes Email by Dr M J Kapadia

If a barber makes a mistake, It’s a New Style.
If a driver makes a mistake, It is a New Path.
If an engineer makes a mistake, It is a New Venture.
If parents makes a mistake, It is a New Generation.
If a politician makes a mistake, It is a New Law.
If a scientist makes a mistake, It is a New Invention.
If a tailor makes a mistake, It is a New Fashion.
If a teacher makes a mistake, It is a New Theory.
If our boss makes a mistake, It is a New idea.
If an employee makes a mistake, It is a Mistake Only.

ફેબ્રુવારી 13, 2010 at 9:18 પી એમ(pm) Leave a comment

Asparagus (Who Knew????) Email from Vinod Patel

   

My Mom had been taking the full-stalk canned style asparagus that she pureed and she took 4 tablespoons in the morning and 4 tablespoons later in the day.  She did this for over a month. She is on chemo pills for Stage 3 lung cancer in the pleural area and her cancer cell count went from 386 down to 125 as of this past week.  Her oncologist said she does not need to see him for 3 months.                                                   

THE ARTICLE:                                                                               

Several years ago, I had a man seeking asparagus for a friend who had cancer.  He gave me a photocopied copy of an article, entitled, `Asparagus for cancer’ printed in Cancer News Journal, December 1979.                                                                     

I will share it here, just as it was shared with me:                                     

‘I am a biochemist, and have specialized in the relation of diet to health for over 50 years. Several years ago, I learned of the discovery of Richard R. Vensal, D.D.S. that asparagus might cure cancer.                                                           

Since then, I have worked with him on his project.  We have accumulated a number of favorable case histories.  Here are a few examples:                                       

Case No. 1, A man with an almost hopeless case of Hodgkin’s disease (cancer of the lymph glands) who was completely incapacitated.  Within 1 year of starting the asparagus therapy, his doctors were unable to detect any signs of cancer, and he was back on a schedule of strenuous exercise.                                                

Case No. 2, a successful businessman 68 years old who suffered from cancer of the bladder for 16 years.  After years of medical treatments, including radiation without improvement, he went on asparagus.  Within 3 months, examinations revealed that his bladder tumor had disappeared and that his kidneys were normal.                          

Case No… 3, a man who had  lung cancer.  On March 5th 1971, he was put on the operating table where they found lung cancer so widely spread that it was inoperable.  The surgeon sewed him up and declared his case hopeless.  On April 5th, he heard about the asparagus therapy and immediately started taking it.  By August, x-ray pictures revealed that all signs of the cancer had disappeared.  He is back at his regular business routine.                                             

Case No. 4, a woman who was troubled for a number of years with skin cancer.  She finally developed different skin cancers which were diagnosed by the acting specialist as advanced.  Within 3 months after starting on asparagus, her skin specialist said that her 

skin looked fine and no more skin lesions.  This woman reported that the asparagus therapy also cured her kidney disease, which started in 1949.  She’d had over 10 operations for kidney stones, and was receiving government disability payments for an inoperable, terminal, kidney condition.  She attributes the cure of this kidney trouble entirely to the asparagus.                                                                           

I was not surprised at this result, as `The elements of materia medica’, edited in 1854 by a Professor at the University of Pennsylvania , stated that asparagus was used as a popular remedy for kidney stones.  He even referred to experiments, in 1739, on the power of

asparagus in dissolving stones.  Note the dates!                                       

We would have other case histories, but the medical establishment has interfered with our obtaining some of the records.  I am, therefore, appealing to readers to spread this good news and help us to gather a large number of case histories that will overwhelm the      

medical skeptics about this unbelievably simple and natural remedy.   

For the treatment, asparagus should be cooked before using, and therefore canned asparagus is just as good as fresh.                                                       

I have corresponded with the two leading canners of asparagus, Giant and Stokely, and I am satisfied that these brands contain no pesticides or preservatives.                  

Place the cooked asparagus in a blender and liquefy to make a puree, and store in the refrigerator.  Give the patient 4 full tablespoons twice daily, morning and evening.  Patients usually show some improvement in from 2-4 weeks.  It can be diluted with water and used as a cold or hot drink.                                                          

This suggested dosage is based on present experience, but certainly larger amounts can do no harm and may be needed in some cases.                                                 

As a biochemist, I am convinced of the old saying that `what cures can prevent’.  Based on this theory, my wife and I have been using asparagus puree as a beverage with our meals. 

We take 2 tablespoons diluted in water to suit our taste with breakfast and with dinner. 

I take mine hot and my wife prefers hers cold.  For years we have made it a practice to have blood surveys taken as part of our regular checkups.                                

The last blood survey, taken by a medical doctor who specializes in the nutritional approach to health, showed substantial improvements in all categories over the last one, and we can attribute these improvements to nothing, but the asparagus drink.             

As a biochemist, I have made an extensive study of all aspects of cancer, and all of the proposed cures.  As a result, I am convinced that asparagus fits in better with the latest theories about cancer.  Asparagus contains a good supply of protein called histones, which are believed to be active in controlling cell growth.  For that reason, I believe asparagus can be   

said to contain a substance that I call “cell growth normalizer”.  That accounts for its action on cancer and in acting as a general body tonic.

In any event, regardless of theory, asparagus used as we suggest, is a harmless substance. The FDA cannot prevent you from using it and it may do you much good.

It has been reported by the US National Cancer Institute, that

asparagus is the highest tested food containing glutathione, which is considered one of the body’s most potent anticarcinogens and antioxidants. 

Please spread the news….  the most unselfish act one can ever do is paying forward all the kindness one has received, even to the most undeserved person.

ફેબ્રુવારી 8, 2010 at 4:45 એ એમ (am) Leave a comment

પ્રાર્થનાઓ-ઇ મેલ મહેન્દ્ર વોરા

Prayers SS

વિશ્વ હિંદુ પરિષદે સંગ્રહીત કરેલી આ પ્રાર્થનાઓ અને વીધી વિધાન આપ સૌને ગમશે તેવી શ્રધ્ધ સાથે

ફેબ્રુવારી 4, 2010 at 5:25 એ એમ (am) Leave a comment


Email

નિવૃત્તિની પ્રવ્રુત્તિ પુસ્તક મેળવવાનું સ્થાન

nivrutti_final12 ૧. "નિવૃત્તિનિ પ્રવૃતિ"પ્રસિધ્ધ થઇ ગઇ છે

reviews are on
http://vijayshah.wordpress.com/2009/12/30/nivruttini-pravruti-pustak-svarup/
Book ID 67718

www.authorhouse.com

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 51 other followers

Blog Stats

  • 59,762 hits

Top Clicks

  • નથી
ફેબ્રુવારી 2010
સોમ મંગળ બુધ ગુરુ F શનિ રવિ
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728

સંગ્રહ